Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

VERSENYKIÍRÁS A 2011/2012-ES TANÉVRE

A versennyel kapcsolatos tudnivalók megtekinthetőek az alábbi címeken:

 

http://www.vermesalapitvany.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=80:mikola1112utm&catid=39:mikolaverseny&Itemid=41
 

A verseny meghirdetője:
Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló és Kutató Alapítvány, Sopron
(továbbiakban: Alapítvány)
Postacím: H-9401 Sopron Pf.: 263.
Telefon: 99/312-393
E-mail cím: titkarsag@vermesalapitvany.hu
Honlap: www.vermesalapitvany.hu
 

Társrendezők:
− Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sopron városi Csoportja,
− Berze-Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös,
− Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium, Sopron,
− Leőwey Klára Gimnázium, Pécs
 

A verseny célja:
A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a
későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik
elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a
tudásukat. A versenyeink hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar
fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az
iparilag fejlettebb országok tanulóit.
Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán mélyítsék el fizikai ismereteiket,
szerezzenek jártasságot a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai instrumentumokkal,
képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott
jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók
legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a természet-
és műszaki tudományok többi területeivel.
 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9. osztály
10. osztály
 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakközépiskola
Gimnázium
 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Minden tanuló, aki gimnázium vagy szakközépiskola 9. vagy 10. osztályába jár. Elfogadjuk a
jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő)
évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték.
 

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül
hagyása.A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
 

9. évfolyam:
1.forduló:
Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó
mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes
erőhatások: nehézségi, rugalmas, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek, közegellenállási
erő. A lejtőn mozgó tömegpont.
 

2.forduló:
A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Munka-energia: munka fogalma, gyorsítási-, emelési-, nyújtási-, súrlódási munka. Mechanikai
energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás
törvénye. Pontrendszer dinamikája.
 

3.forduló:
A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Tömegvonzás, bolygómozgás. Pontszerű és merev test egyensúlya.
 

10. évfolyam:
1.forduló:
A 9. évfolyam tematikája, valamint
Ferdehajítás. A hidrosztatikai nyomás ismerete. Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz
állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.
 

2.forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam1. fordulójának tematikája, valamint:
Körfolyamatok. Halmazállapot-változások. Az elektrosztatikus alapfogalmai: Coulombtörvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Ponttöltés és homogén térben az előző fogalmak.
 

3.forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Elektrosztatika: munka, feszültség, potenciál, potenciális energiája, síkkondenzátor
elektromos tér energiája.
 

Felhasznált irodalom: az Alapítvány által öt évente kiadott Mikola verseny feladatok és
megoldások
című könyvei; az évente kiadásra kerülő Vermes évkönyvek, melyek
beszerezhetők a Alapítványnál
. A forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és
feladatgyűjtemények.
 

A nevezés módja, határideje:
Minden egyes iskola igazgatója jelenti a megyei Pedagógiai Intézet versenyfelelősének, az
iskolájából a Mikola versenyen indulók létszámát. (nem névsort!).
 

Budapesten nem az MFFPI, hanem a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum és a Városmajori Gimnázium és
Kós Károly Általános Iskola a szervező, a verseny koordinátora Kertai Helga
(kertaihg@gmail.com, +36 20 971-24-26).
 

A tanuló kitölti a nevezési lapot, befizeti a nevezési díjat. A befizetést igazoló szelvényt
ráhelyezi a nevezési lap megfelelő helyére, lemásolja a teljes oldalt, és ezt a másolatot
eljuttatja az alapítványhoz postai levélben vagy elektronikusan.
 

A jelentkezés határideje: 2011. december 20.
Nevezési díj:
1 000.-Ft/tanuló.
 

A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, egy alapítvány, vagy bármely
más támogató szervezet vagy magánszemély.
A nevezési díjat Alapítványunk Erste Banknál vezetett 11996004-02204279 számú
egyszámlájára kérjük befizetni december 20-ig. Az átutaláson kérjük megjegyezni a
versenyző tanuló(k) nevét és iskoláját!
 

Fordulók:
    1. forduló: 2012. február 14. (kedd) 14–17 h-ig, az iskoláknál
    2. forduló: 2012. március 20. (kedd) 14–17 h-ig a MPI-k által felkért iskoláknál
    3. forduló: 2012. május 6–8. (Az írásbeli érettségik időpontjában)
        9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium
        10. évfolyam: Sopron, Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium illetve
Pécs, Leőwey Klára Gimnázium
 

Az első két fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltik ki a versenyzők,
a döntőkben az elméleti fordulón feladatlapon kiadott feladatok megoldása, a mérési fordulón
egy mérési feladatlap alapján eszközhasználat és mérési jegyzőkönyv előállítása a feladat.
Az egyes fordulókon használható segédeszközök:
Az első fordulón bármilyen segédeszköz használható.
A második és a harmadik fordulóban csak íróeszközök, függvénytábla és zsebszámológép
használható!
 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
1. fordulóból a feladatlap feladatainak teljesítése legalább 50 %-ra.
2. fordulóból az adott évfolyam második fordulós versenyzőiből az első 50-be jutás.
 

Az eredmények közzétételének módja:
A második forduló eredményeit az Alapítvány honlapján tesszük közzé, elsősorban a döntőbe
jutottak sorrendjében.
A döntő eredményeit szintén közzé tesszük az Alapítvány honlapon, valamint az adott évben
megjelenő Vermes Évkönyvben. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a
versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket.
Díjazás:
A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló kap Vermes Évkönyvet az előző tárgyévről, az
első tíz helyezett minden kategóriában oklevelet és jutalomkönyveket, illetve tárgyjutalmat
kap.
 

Társrendezők elérhetőségei:
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium Sopron (Pápai Gyula szervező)
H-9400 Sopron, Ferenczy János u. 7.
Tel.: 99/511-820 E-mail: papai@vasvill.hu


Berze Nagy János Gimnázium Gyöngyös /9. évfolyam döntője/ (Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet szervezők)
H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: kiss-m@chello.hu


Leőwey Klára Gimnázium, Pécs (Simon Péter szervező)
H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: sipet@freemail.hu