Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

33. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY
TERVEZETT VERSENYKIÍRÁSA a 2013/2014-as tanévre
 

A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.; Telefon: 72/518-460, Fax: 72/518-488
E-mail cím: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com
 Társrendezők és elérhetőségeik:
Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös: 9. évfolyam döntője (Dr. Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet szervezők)
H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: kiss-m@chello.hu

Leőwey Klára Gimnázium, Pécs: 10. évfolyam döntője
(Simon Péter szervező)
H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: sipet@freemail.hu

A versenyről információk a következő honlapokon érhetők el:
http://www.berze.hu/mikola/index.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html
Az 1. és 2. fordulókkal kapcsolatos kérdésekben információk Simon Pétertől kérhetők.

A verseny célja:
A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.
Fő célunk, hogy a legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

I. kategória: gimnázium 9. évfolyam
II. kategória: gimnázium 10. évfolyam
III. kategória: szakközépiskola 9. évfolyam
IV. kategória: szakközépiskola 10. évfolyam


A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. évfolyamra jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
- meg nem engedett eszközök használata
- a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

9. évfolyam:
1. forduló:
Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek, közegellenállási erő. A lejtőn mozgó tömegpont.

2. forduló:
A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája.

3. forduló:
A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Tömegvonzás, bolygómozgás. Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam:
1. forduló:
A 9. évfolyam tematikája, valamint
Ferdehajítás. A hidrosztatikai nyomás ismerete. Hőtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

2. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Körfolyamatok. Halmazállapot-változások. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Centrális és homogén térben az előző fogalmak.

3. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Elektrosztatika: munka, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények.


A nevezés módja, határideje:

Minden iskola igazgatója 2013. december 13-ig e-mail-en jelenti a székhelyszerinti megyei pedagógiai intézet versenyfelelősének az iskolájából a Mikola versenyen indulók létszámát kategóriánkénti bontásban. A versenyfelelősök listája a kiírás végén olvasható.
Az 1. fordulón történő részvétel díjtalan!

A megyei/fővárosi versenyfelelősök 2013. december 20-ig megküldik az összesített megyei jelentkezéseket az Alapítvány címére: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com, vagy sipet@freemail.hu.

A verseny fordulói:

1. forduló: 2014. február 11. (kedd) 14 – 17 h-ig, a tanulók iskoláiban

Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltenek ki a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint zsebszámológép használható.
Az első forduló feladatlapját 2014. február 6-ig kapják meg e-mailen a megyei/fővárosi versenyfelelősök. A forduló feladatlapját a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelősei és a fővárosi versenyfelelős e-mailen küldik tovább az érintett iskolák központi e-mail címére a 2014. február 11-én 10 óráig. A feladatok megoldását másnap délelőtt 10 óráig küldik ki, illetve letölthető lesz a verseny honlapján.
A második fordulóra az a diák nevezhető, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette, valamint befizette a 2.000 Ft/tanuló részvételi díjat.
Az iskolák képviselőit megkérjük, hogy a továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát, a honlapról letölthető statisztikai táblázatot kitöltve, valamint a számlázási címet küldjék meg elektronikusan az Alapítvány email címére. (A továbbjutott diákok és felkészítő tanáraik névsorát kérjük megküldeni a megyei/fővárosi versenyfelelősöknek is.) A részvételi díjakat az iskolák képviselői gyűjtsék össze és egy összegben utalják át a megkapott számla alapján a Leőwey Kulturális Egyesület Szigetvári Takarék-szövetkezetnél vezetett 50800111-15248877 számú bankszámlára. Az átutaláson kérjük feltüntetni a versenyző tanuló(k) nevét és iskoláját! A továbbjutott diákok első fordulós dolgozatait kérjük az Alapítvány címére továbbküldeni. A nevezési határidő 2014. március 01. (Számlázási kérdésekkel Pénzes Melindát lehet keresni: 72/518-482)

2. forduló: 2014. március 18. (kedd) 14 – 17 h-ig a versenyfelelősök által felkért iskolákban

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat töltenek ki a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.
A második forduló feladatlapjait a a megyei/fővárosi versenyfelelősök a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítják az alábbi címre: Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
A második forduló eredményét a verseny honlapjain tesszük közzé:
http://www.berze.hu/mikola/index.htm
http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html
A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut be.


3. forduló: 2014. május 4 – 6 (Az írásbeli érettségik időpontjában)
9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium
10. évfolyam: Pécs, Leőwey Klára Gimnázium
A harmadik fordulóban az elméleti fordulón feladatlapon kiadott feladatok megoldása, míg a mérési fordulón egy mérési feladatlap alapján eszközhasználat és mérési jegyzőkönyv előállítása a feladat. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1.
A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket. A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk.

Díjazás:
A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet kap, a legjobbak jutalomkönyvben, illetve tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett Mikola-érmet is kap.